Algemene Voorwaarden

TradeIdee vraagt u deze pagina met Algemene Voorwaarden aandachtig en volledig door te lezen voordat u gebruik maakt van deze website.

Eigen gebruik onder voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website verklaart u akkoord te gaan met alle onderstaande voorwaarden en bepalingen die gelden ten aanzien van het gebruik van deze website. Het gebruik van deze website is uitdrukkelijk bestemd voor eigen gebruik en dient uitsluitend ter informatieverstrekking.

Aansprakelijkheid

De TradeIdee-redactie besteedt uiterste zorg en aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op deze website en streeft naar een optimale werking en beveiliging van deze informatiedienst. De informatie op deze website is achtergrondinformatie over de financiële markten en is geen beleggingsadvies en vormt geenszins een uitnodiging tot het doen van transacties.

TradeIdee aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheid, onjuistheid of gevolgen van informatie op deze website en andere media. TradeIdee wijst u er op dat de informatie op deze website geen rekening houdt met beleggingsdoelstellingen van individuele gebruikers. De publicaties zijn op geen enkele wijze een aanbieding voor het aan- of verkopen van financiële instrumenten. U wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met uw financieel adviseur. TradeIdee is geen financieel adviseur en treedt ook niet als zodanig op. De financiële instrumenten beschreven op deze website zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. U wordt geacht uw eigen beleggingsbeslissingen te nemen gebaseerd op uw eigen beleggingsdoelstellingen en financiële positie.

Risico’s beleggen

TradeIdee wijst u er uitdrukkelijk op dat beleggen altijd gepaard gaat met risico’s. Raadpleeg uw financieel adviseur voor uitleg van eventuele risico’s van beleggen. Beoogde uitkomsten van beleggingen kunnen hoger, maar ook lager dan verwacht uitvallen en zullen meer schommelen naar mate de beleggingsvorm meer risico draagt. U neemt per definitie een financieel risico wanneer u besluit te beleggen. Raadpleeg meerdere bronnen en neem zelf beslissingen.

Geen aansprakelijkheid voor derden

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden en maakt daardoor toegang mogelijk tot content die door derden geproduceerd en gepubliceerd wordt. TradeIdee heeft geen relatie of invloed op dergelijke websites en biedt alleen de koppelingen naar dergelijke websites aan. Het aanbieden van de hyperlink door TradeIdee houdt geen uitnodiging, goedkeuring, aanbeveling of participatie in van TradeIdee. TradeIdee heeft de informatie, software of producten op dergelijke websites van derden niet gecontroleerd en sluit derhalve iedere aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schalde die ontstaat door gebruik van dergelijke websites.

Geen zienswijze

Alle meningen, verklaringen of voorstellingen van zaken die op deze website worden gegeven zijn niet noodzakelijkerwijs de zienswijze van TradeIdee. U verklaart door deze Algemene Voorwaarden te accepteren dat u;

  • Voldoende kennis heeft van Beleggen, Technische en/of Fundamentele Analyse, Aandelen, Obligaties, Futures, Opties, Turbo’s en andere mogelijke derivatenconstructies waarmee koersrisico gelopen kan worden, en;
  • Volledig de verantwoordelijkheid neemt voor uw beleggingsbeslissingen, en;
  • Op geen enkel moment en op geen enkele wijze een schrijver op TradeIdee, TradeIdee BV, een uitgever van beleggingsinstrumenten, verantwoordelijk zult houden voor de uitkomsten van uw beleggingsbeslissingen.

Intellectuele eigendommen

De intellectuele eigendomsrechten op deze website en de bijbehorende informatie behoren toe aan TradeIdee of haar leveranciers. Behoudens persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag de informatie en/of andere delen van deze website niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van TradeIdee. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan informatie of onderdelen van deze website te openbaren in online netwerken of discussiefora.

Privacy statement

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens verwijst TradeIdee u naar haar Privacy Statement.